PUT method support

PUT method support

PHP สนับสนุนวิธี HTTP PUT ที่ไคลเอ็นต์บางเครื่องใช้เพื่อจัดเก็บไฟล์บนเซิร์ฟเวอร์ คำขอ PUT ง่ายกว่าการอัปโหลดไฟล์โดยใช้คำขอ POST และมีลักษณะดังนี้

Read More