PUT method support

PUT method support

PHP สนับสนุนวิธี HTTP PUT ที่ไคลเอ็นต์บางเครื่องใช้เพื่อจัดเก็บไฟล์บนเซิร์ฟเวอร์ คำขอ PUT ง่ายกว่าการอัปโหลดไฟล์โดยใช้คำขอ POST และมีลักษณะดังนี้

Read More

Uploading multiple files

Uploading multiple files

สามารถอัปโหลดไฟล์หลายไฟล์โดยใช้ชื่ออื่นสำหรับการป้อนข้อมูล นอกจากนี้ยังสามารถอัปโหลดไฟล์หลายไฟล์พร้อมกันและจัดเตรียมข้อมูลไว้ในอาร์เรย์สำหรับคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการทำเช่นนี้คุณต้องใช้รูปแบบการส่งอาร์เรย์เดียวกันในแบบฟอร์ม HTML เช่นเดียวกับการเลือกและช่องทำเครื่องหมายหลายรายการ

Read More

สร้างแบบฟอร์ม Autocomplete ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล ด้วย jQuery UI

สร้างแบบฟอร์ม Autocomplete ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล ด้วย jQuery UI

ตัวอย่างนี้จะทำการสร้าง input autocomplete โดยจะใช้ jQuery UI พร้อมทั้งดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล MySQL แบบ AJAX ออกมาเป็น JSON แล้วเอามาแสดงผลการทำงาน

Read More